Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journa.com

Gebruiksvoorwaarden

De dienst Journa.com (hierna zal de dienst in dit document "Journa" genoemd worden) wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Startup Studio Nescio, een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57083126 als handelsnaam van Smart.pr BV. Aan het gebruik van Journa zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door een account aan te maken op journa.com, door een journalistenprofiel aan te maken of mee te doen aan de pilot voor de Journa Pro Research Tools gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Startup Studio Nescio schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst


1.1. Met Journa heeft u de mogelijkheid om auteurs te volgen, een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Journa bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.


1.2. Om Journa te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3. Journalisten kunnen op Journa.com een Journaprofiel aanmaken. Het aanmaken van een profiel als journalist kan uitsluitend op uitnodiging van Journa. Journa gebruikt bij het aanmaken van een Journaprofiel identificatie via LinkedIn. Alle privacygevoelige gegevens die hiermee verkregen worden, worden uiterst vertrouwelijk behandeld, zo goed mogelijk beveiligd en in geen geval ongevraagd gedeeld met derden. Raadpleeg de privacyverklaring van Journa.com voor meer informatie.

1.4. Journa kan alleen profielen aanmaken van auteurs waarvan het publicaties geïndexeerd heeft. De wijze van het indexeren van publicaties gebeurt zoals omschreven in artikel 4.2. en 4.3. van dit document.


1.5. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Journa mag ervanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Journa heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.


1.6. Met Journa worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Journa.com voor meer informatie.

Artikel 2. Functioneren en volledigheid van de dienst

2.1. De gebruiker aanvaardt dat Journa alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in Journa op het moment van gebruik.

2.2. Journa sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Journa, het platform en de in de database getoonde gegevens.

2.3. Journa doet geen enkele toezegging aan de gebruiker over het wijzigen, toevoegen van functionaliteiten of data op verzoek van de gebruiker.

Artikel 3. Gebruiksregels

3.1. Het is verboden Journa te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Journa.

3.2. Daarnaast is het verboden bij Journa:

  • Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken
  • Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is
  • Informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is)
  • Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen
  • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie
  • En verder al datgene te doen wat in strijd is met de etiquette

3.3. Indien Journa constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Journa zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.


3.4. Indien naar het oordeel van Journa hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Journa of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Journa gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.5. Journa is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

3.6. Journa kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Journa van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

4.1. Journa doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.


4.2. Journa onderhoudt Journa actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.


4.3. Journa mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Journa aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Journa zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. De dienst Journa, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Journa. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Journa, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. Journa is in essentie een zoekmachine die geen eigenaar is van de publicaties die het indexeert. Het intellectueel eigendom van de publicaties die Journa indexeert blijft van de rechtmatige eigenaar van de publicaties. Journa publiceert slechts verwijzingen naar deze publicaties. Deze verwijzingen worden voorzien van meta informatie, zoals de titel, datum, schrijver, de media waarin het verschenen is, de eerste regel(s), een URL en in sommige gevallen een verkleinde versie van de belangrijkste foto in de publicatie.

5.3. Journa indexeert uitsluitend publicaties die openbaar beschikbaar zijn op het internet en publicaties waarvoor expliciet toestemming is gegeven door de auteur van het artikel zelf. Voor het indexeren van publicaties houdt Journa zich aan de regels die hiervoor op het web gangbaar zijn. Dat wil zeggen dat Journa geen content indexeert die volledig afgeschermd is door een betaalmuur of door een uiteengezet beleid in de robots.txt file van de website. Indien content afgeschermd is door een betaalmuur, maar er wel meta-informatie van het artikel openbaar beschikbaar is (titel, datum , schrijver, de media waarin het verschenen is, de eerste regel(s), een URL en in sommige gevallen een verkleinde versie van de belangrijkste foto in de publicatie), dan gebruikt Journa die meta informatie om te verwijzen naar de plek waar het artikel aan te schaffen is.

5.4. Eigenaren van Journaprofielen kunnen zelf artikelen uploaden op hun Journaprofiel. Door het uploaden van een artikel geeft de gebruiker Journa toestemming om de content die geupload wordt openbaar te maken via journa.com.

5.5. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Journa heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.


5.6. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

5.7. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.


5.8. Indien u informatie stuurt naar Journa, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

5.9. Journa zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Journa, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Journa daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Journa zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 6. Vergoeding voor de dienst

6.1. Het aanmaken en bijhouden van een profiel op Journa wordt u geheel gratis aangeboden. Voor uitbreidingen van de dienst, zoals bijvoorbeeld toegang tot de Journa Pro Research Tools, uitgebreide zoekmogelijkheden en extra promotiemogelijkheden, moet betaald worden.

6.2. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.


6.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Journa geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.


7.2. Journa is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


7.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Journa meldt.


7.4. In geval van overmacht is Journa nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

8.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.


8.3. Journa kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 9. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

9.1. Journa mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

9.2. Journa zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.


9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Journa worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Journa gevestigd is.


10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.


10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Journa wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.


10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.


10.6. Journa is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Journa of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Journa.com
Onderdeel van Startup Studio Nescio

Team Journa
Startup Studio Nescio
Rokin 75
1012 KL  Amsterdam
team@journa.com+31 (0)20 751 66 29KvK 57083126