Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas Kurstjens for De Tijd
Oct 08 ’21

Iedereen werkt thuis maar de files zijn terug

Terwijl bedrijven de grootste moeite hebben om hun thuiswerkende werknemers weer naar de werkvloer te krijgen, halen de files op de Vlaamse wegen weer het precoronaniveau. Waar komt al dat verkeer vandaan?

Op de radio zijn de filemeldingen weer van ou…

auteur

Get notified of new articles from this auteur