Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert van Oers for Trouw
Oct 03 ’19

Wachten met lezen en schrijven tot een kind ‘rijp’ is, is een slecht idee

Stimuleer kinderen om te lezen en schrijven. Dat is beter dan afwachten, aldus Bert van Oers, emeritus bijzonder hoogleraar, VU Amsterdam.

Ewald Vervaet deed in deze krant een voorstel om het lerarentekort op de basisschool te verminderen (Opinie, 18 …

auteur

Get notified of new articles from this auteur