Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 24 ’20

Europa heeft het materiaal om deze brand te blussen

Al lijken de strandgangers het nog niet door te hebben, de coronapandemie is geëscaleerd en zal gevolgen hebben die met de Lehman-crisis (2008) vergelijkbaar zijn. Corona is een probleem op Europese schaal, en er is vooralsnog alle reden voor interve…

auteur

Get notified of new articles from this auteur