Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thomas Benedikter for Nederlands Dagblad
Jul 29 ’19

Opinie: Hoe kan een regio zich in vrede afscheiden? Het antwoord is even simpel als paradoxaal

Een regio kan zich niet eenzijdig onafhankelijk verklaren. Splitsing van een land kan alleen als iedereen het over de regels eens is. En er speelt nogal wat op dit gebied in Europa.

Hoe kan een land zichzelf opsplitsen? Langs democratische weg uiteraa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur