Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 15 ’21

Regels voor asfaltcentrales aangescherpt: fabrieken stoten te veel schadelijke stoffen uit

De regelgeving voor asfaltcentrales wordt aangescherpt, nu blijkt dat fabrieken te veel giftige stoffen uitstoten bij recycling van asfalt.

Uit een inventarisatie van het ministerie van infrastructuur en waterstaat komt naar voren dat acht van de 18 g…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden