Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brieven 4/1/2021

Gezondheidszorg

Eis aan houdbaarheid

Dat medicijnen niet geleverd kunnen worden is ernstig probleem, waarvoor dringend oplossingen moeten worden gezocht. Uit het artikel Ministerie VWS heeft medicijntekorten nog niet opgelost (28/12) blijkt dat de aanl…