Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 21 ’21

Opinie: Vergeet de dure wensen van de Randstad, investeer snel weer in de buitengewesten

Alle ballen op Amsterdam moet niet weer het beleid worden van een nieuw kabinet. De regio’s buiten het westen verpauperen en lopen leeg. Het is hoog tijd het oude spreidingsbeleid van de overheid in ere te herstellen.

Terwijl het formeren van een nieu…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs