Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 13 ’21

Opinie: ‘De tijd is er rijp voor om gelijkheid actief op te nemen in de formatieplannen’

Sinds het begin van de coronapandemie lijkt structurele ongelijkheid alleen maar toegenomen. Edith van der Spruit, Ton Coenen en Kirsten Meijer roepen het nieuwe kabinet op voor een inclusievere samenleving te zorgen.

Toen de coronacrisis anderhalf ja…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs