Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex de Jager, Albert Walsweer, Henk Wilbers for Leeuwarder Courant
Mar 30 ’19

Ambysjes Frysk: gjin nee te keap

Foar it Frysk op skoalle hawwe provinsje en ryk ambisjeuze doelen steld. Dy binne net frijbliuwend. Oan it oanbod sil it net lizze. En yn de praktyk barre der al moaie dingen.

It ûnderwiis yn it Frysk stiet folop yn ’e belangstelling en dêrby klinkt w…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs