Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 08 ’20

Lost Tinder openstaande vacatures in onderwijs op? — Begin 2020 waren er in Vlaanderen bijna 1.400 leerkrachten op zoek naar werk. Voor Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) is het duidelijk: leraren en scholen vinden elkaar moeilijk. Hij vraagt de Vlaamse regering om een digitaal platform te maken waar ze elkaar wel vinden.

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs