Article

Abe de Vries for Friesch Dagblad
Jul 31 ’20

‘Eens in toorn ontstoken, moeilijk weder tot bedaardheid te brengen’

Wa stuts der achter it ferneamde rapport oer it ‘karakter der Friezen’ dat de Frânske besetter yn 1813 nei Napoleon stjoerde? Net inkeld de yn Frjentsjer berne histoarikus Jacobus Scheltema.

Op 1 augustus 1813, yn it lêste jier fan de Frânske besettin…

auteur

Get notified of new articles from this auteur