Article

Feb 16 ’21

Opinie: Deputearre, lit ús oerlis ha oer de Gysbert Japicxpriis foar Fryske literatuer

Fjouwer laureaten fan de Gysbert Japicxpriis foar Fryske literatuer sette fraachtekens by de priisproseduere. De skriuwers noegje de Provinsje út om breder oerlis oer de wichtichste literêre priis fan Fryslân te organisearjen.

Op moandei 14 desimber i…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs