Article

Alex de Jager, Albert Walsweer, Henk Wilbers for Leeuwarder Courant
Mar 30 ’19

Ambysjes Frysk: gjin nee te keap

Foar it Frysk op skoalle hawwe provinsje en ryk ambisjeuze doelen steld. Dy binne net frijbliuwend. Oan it oanbod sil it net lizze. En yn de praktyk barre der al moaie dingen.

It ûnderwiis yn it Frysk stiet folop yn ’e belangstelling en dêrby klinkt w…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs