Artikel

Alex de Jager, Albert Walsweer, Henk Wilbers voor Leeuwarder Courant
za. 30 mrt. ’19

Ambysjes Frysk: gjin nee te keap

Foar it Frysk op skoalle hawwe provinsje en ryk ambisjeuze doelen steld. Dy binne net frijbliuwend. Oan it oanbod sil it net lizze. En yn de praktyk barre der al moaie dingen.

It ûnderwiis yn it Frysk stiet folop yn ’e belangstelling en dêrby klinkt w…

auteurs

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteurs

versie master.33a8b50 · production modus · één maand geleden uitgebracht