Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Teju Cole for De Groene Amsterdammer
Sep 28 ’16

Dichters&Denkers Een overpeinzing van de Excellente Ander — Tolstoj van de Zoeloes

Grote kunst is niet voorbehouden aan het Westen. De taal en cultuur van de Yoruba, bijvoorbeeld, waarmee Teju Cole opgroeide, zijn even uitmuntend.

Op een avond, laat in het jaar 1385, hield de Ooni van Ife een beraadslaging over een grondgeschil. De …

auteur

Get notified of new articles from this auteur