Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sako Musterd for de Volkskrant
May 02 ’16

Stadsgeografie — Voorkom scherpe segregatie in grote stad

De verandering van de sociale kaart van de stedelijke regio is omvangrijk en structureel. Grijp nu in.

Ongelijkheid staat de laatste tijd weer hoog op de agenda. Kinderen van ouders met een lage opleiding blijken minder vaak in hoger onderwijs terecht…

auteur

Get notified of new articles from this auteur