Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Antoine Weijzen for nrc.nl
Aug 21 ’15

De echte slampamper is de Indiëganger, herstel dienstweigeraars in ere

Waar oorlogsmisdadigers vrijuit gingen, zijn weigeraars gestraft terwijl de geschiedenis aan hun kant staat. Schandalig, vindt Antoine Weijzen .

In de voorbije weken is er veel aandacht besteed aan de vraag of er al dan niet op structurele basis oorlo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur