Artikel

Aant Mulder voor Leeuwarder Courant
wo. 12 nov. ’14

Wy moatte ôf fan de staveringsútsûnderings

Wy moatte ôf fan de staveringsútsûnderings

De stavering fan de Fryske taal feroaret. De stelling: Fan de útsûnderings moatte wy of.

De stavering wurdt oanpasse. Ik hie my der eins net bot yn ferdjippe, mar no 't der dochs wer oer skreaun en wreaun wurdt, haw ik dat dochs mar dien. It is wol wa…

auteur

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteur

versie master.00f4c9d · production modus · 19 uur geleden uitgebracht