Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Een megalomaan herstelfonds gaat Europa niet verder helpen

Ook Nederland heeft de stap naar een Europese aanpak gezet, en terecht. Elk land heeft er belang bij dat de problemen in andere landen beheersbaar blijven…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Arnoud Boot

Dagblad van het Noorden, FD, Leeuwarder Courant, de Volkskrant