Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 24 ’15

De stelling van Ignace De Coene en Alexander Roose — Sla munt uit de suikertaks.

Sinds enkele jaren proberen overheden, via taksen, het consumentengedrag bij te sturen. Denken we maar aan de ecotaks en accijnzen op tabak. De laatste aankondiging was het invoeren van een taks op frisdranken in België. Hoewel er vanuit verschillend…