Artikel

Annigje Toering, Sybren Posthumus voor Leeuwarder Courant
do. 18 sep. ’14

Fryslân hat ferlet fan in referindum

De Skotten stimme hjoed oer harren takomst binnen of bûten it Feriene Keninkryk. Friezen soene ek kieze moatte kinne. De stelling: Fryslân hat ferlet fan in referindum, net oer selsstandichheid, mar oer desintralisaasje.

Wat de útslach fan it referind…

auteurs

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteurs

versie master.6a7989e · production modus · 4 dagen geleden uitgebracht