Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timothy Broas for de Volkskrant
May 19 ’14

Vrijhandelsverdrag — Samen creëren we werk

Behoud van concurrentievermogen en creatie van hoogwaardige banen nopen tot vrijhandelsverdrag.

Het grote belang van de internationale handel voor de Nederlandse samenleving en -economie en voor de relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten is e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur